Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Regulamin Kartoteki Ornitologicznej Regionu Brodnickiego (KORB)Rozdział I

Informacje podstawowe

 1. Kartoteka Ornitologiczna Regionu Brodnickiego (KORB) uruchomiona została w 2014 roku dzięki inicjatywie i zaangażowaniu członków Brodnickiego Towarzystwa Przyrodniczego (BTP) oraz Brodnickiej Grupy OTOP „Pomarina”. Przedsięwzięcie to ma na celu przede wszystkim uporządkowanie, scentralizowanie i udostępnianie informacji o występowaniu ptaków w regionie za pomocą internetowej bazy danych. KORB jest kontynuacją dotychczasowej działalności początkowo nieformalnej, lokalnej grupy miłośników ptaków, a następnie sekcji ornitologicznej w ramach funkcjonowania BTP oraz Brodnickiej Grupy OTOP „Pomarina”.
 2. W KORB gromadzone są informacje awifaunistyczne od momentu udostępnienia bazy. Obserwacje z lat wcześniejszych przechowywane będą w dotychczasowej formie (baza w formacie Excel oraz notatki „analogowe”).
 3. Zadaniem KORB jest dostarczanie naukowych informacji na temat występowania ptaków w regionie brodnickim, dla którego nie można uzyskać dokładniejszych danych na podstawie innych zbiorów danych (PAO, MPPL i inne formy monitoringu ptaków).
 4. Obszar zbierania danych na potrzeby KORB, wyznaczony został na mapie z wykorzystaniem aktualnych granic administracyjnych oraz trwałych, liniowych elementów w terenie. Uznano obszar powiatu brodnickiego, jako podstawową jednostkę przestrzenną, w ramach której zbierane są dane dla KORB. Ponadto do jednostki podstawowej włączono również fragmenty powierzchni powiatów ościennych, obejmujące obiekty (jeziora, stawy, bagna, cieki) kontrolowane do tej pory przez obserwatorów z uwagi na ich szczególne walory przyrodnicze.
 5. W przedsięwzięciu może uczestniczyć każdy obserwator ptaków. Warunkiem jest odnotowanie w terenie gatunku(ów), znajdującego się na dedykowanej liście, a także wszystkich obserwacji, uznanych za interesujące w świetle dotychczasowej wiedzy (np. wyjątkowo liczne pojawy, bardzo wczesne i bardzo późne obserwacje etc.).
 6. Każdy obserwator ptaków, po zarejestrowaniu się w bazie, staje się Użytkownikiem KORB. Rejestracja pozwala użytkownikowi na dodawanie własnych obserwacji ptaków do KORB. Formularz rejestracyjny zawiera kategorie wymagające podania danych osobowych, pozwalających na określenie tożsamości Użytkownika.
 7. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w KORB za pomocą formularza rejestracyjnego i przetwarzane są zgodnie z prawem polskim, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), na co Użytkownik wyraża zgodę, rejestrując się w KORB. Nieograniczony dostęp do bazy danych, w tym do zgromadzonych w niej danych osobowych, posiadają wyłącznie osoby – twórcy KORB, będący administratorami bazy danych KORB.
 8. Dane osobowe zgromadzone w KORB nie są przekazywane, sprzedawane i użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych z mocy obowiązującego prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 9. KORB prowadzona jest przez Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze (BTP), stanowi część internetowego zasobu informacyjnego BTP (http://www.btp.org.pl) i dostępna jest pod adresem http://www.korb.btp.org.pl/.
 10. W skład grupy zarządzającej oraz sprawującej merytoryczną opiekę nad KORB wchodzą: Borys Szpryngwald (Administrator, Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze, Brodnicka Grupa OTOP „Pomarina”) oraz Tomasz Rafalski (Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze, Brodnicka Grupa OTOP „Pomarina”).
 11. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z KORB i zakres odpowiedzialności BTP.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Poprzez fakt korzystania z KORB Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Rozdział II

Wprowadzanie danych do KORB

 1. Ujawnienie (opublikowanie) w KORB obserwacji wprowadzonej przez każdego Użytkownika następuje po jej akceptacji przez Administratora lub osoby przez niego upoważnione. Brak akceptacji może wynikać zarówno z błędów formalnych, jak również wątpliwości merytorycznych. Wszelkie wątpliwości rozwiązywane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Wykaz gatunków ptaków, o których zbierane są dane, zamieszczony jest na stronie KORB. Dla każdego gatunku określone zostały szczegółowe warunki gromadzenia danych. Każda zmiana warunków gromadzenia danych jest na bieżąco aktualizowana na stronie KORB.

Rozdział III

Prawa i obowiązki Użytkowników KORB

 1. Użytkownik może korzystać z KORB w sposób zgodny z obowiązującym prawem, respektując prawa własności intelektualnej.
 2. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie dane.
 3. Użytkownik nie traci prawa do wprowadzonych przez siebie danych i może dowolnie je wykorzystywać.

Rozdział IV

Odpowiedzialność BTP w zakresie KORB

 1. BTP nie odpowiada za aktualność i jakość prezentowanych na stronie KORB informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 2. Korzystanie z KORB odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. BTP nie gwarantuje bezbłędnego oraz pozbawionego przerw korzystania z KORB, jak również uzyskania danych i informacji spełniających wszystkie oczekiwania Użytkownika.
 3. BTP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem KORB.
 4. BTP nie ponosi żadnej odpowiedzialności, przede wszystkim cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie z KORB przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Rozdział V

Wykorzystanie danych KORB

 1. Użytkownik będący autorem (twórcą) danych, wprowadzając dane do KORB, wyraża tym samym zgodę na ich wykorzystanie w przeglądowych publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczących awifauny regionu na zasadach określonych w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
 2. Dane zgromadzone w KORB nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych bez wcześniejszej zgody autorów.

Rozdział VI

Prawa autorskie

 1. KORB zawiera dane, treści, znaki towarowe oraz grafikę chronione prawem autorskim, zwane dalej utworami.
 2. Utwory, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie, BTP udostępnia na stronach KORB na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów.
 3. Wszelkie prawa do utworów udostępnianych na stronach KORB, w tym do jej elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone.
 4. Użytkownik może korzystać z danych udostępnionych na stronach KORB wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób całości lub części bazy KORB bez wcześniejszej, pisemnej zgody BTP z wyłączeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Użytkownicy udostępniający na stronach KORB utwory, do których prawa autorskie należą do osób trzecich, biorą na siebie odpowiedzialność za uzyskanie zgody od tychże osób na rozpowszechnianie tych utworów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach KORB utworów, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie, bez zgody tychże osób.
 7. Użytkownicy będący autorami, udostępniający na stronach KORB swoje (własne) utwory, udzielają BTP niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych utworów oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. BTP zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu KORB.
 2. Regulamin KORB, po każdej jego zmianie i modyfikacji, będzie niezwłocznie aktualizowany na stronie KORB.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z KORB po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie KORB.
Copyright © 2018 Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wersja: 1.0.173
Wykonanie: Paweł Borycki